Regulamin

Przyjmowanie i realizacja zamówień:

 1. Firma Multi Biuro System Sylwester Szymański, ul. Koniawska 53, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP 599-106-06-48 prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane:
  • przez strony internetowe w domenie: medycze-meble.com.pl
  • mailowo pod adresem: poczta@biuro-system.com.pl
  • telefonicznie pod numerem: 95 724 06 36
 2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail.
 4. W celu realizacji zamówienia klient zobowiązany jest do:
  • wyboru zamawianych towarów
  • wyboru spośród dostępnych dla tych towarów form płatności
 5. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 6. Jeśli wybrane przez Klienta towary posiadają różne terminy realizacji zamówienie może zostać podzielone na części i dostarczone partiami. Klient nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami realizacji większej ilości dostaw.
 7. Zmiany w zamówieniach - Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w złożonym już zamówieniu - zmiany te możliwe są wyłącznie drogą mailową, bądź pisemną.

Ceny i dostawy oferowanych towarów:

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych medyczne-meble.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT (dla klientów firmowch) lub paragon (dla klientów indywidualnych). Faktura VAT jest dostarczana z pośrednictwem poczty w formie papierowej lub drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 2. Cena dostawy mebli to 61,50 zł dla zakupów do kwoty 300 zł. Powyżej tej kwoty dostawa jest bezpłatna na terenie Polski, bez wniesienia mebli. Klient odbiera meble z samochodu dostawcy.
 3. Zamówiony towar dostarczany jest transportem fabrycznym. Klient otrzymuje informacje o planowanej dostawie drogą elektroniczną na 1-2 dni przed dostawą.
 4. Sklep medyczne-meble.com.pl realizuje dostawy tylko na terytorium Polski.
 5. Czas realizacji zamówienia to 7-21 dni roboczych - tzn. nie licząc soboty, niedzieli i świąt.

Sposoby płatności:

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w medyczne-meble.com.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.  Możliwe są następujące formy płatności:
 • Przelew bankowy - numer konta bankowego sklepu
 • Przelew on-line - realizowany za pośrednictwem systemu obsługi płatności PayU
 • Kartą kredytową - realizowany za pośrednictwem systemu obsługi płatności PayU

Reklamacje:

 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Ogolne informacje o gwarancji podawane są na karcie każdego z produktów.
 2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać (do wyboru) z uprawnień gwarancyjnych (u producenta lub dystrybutora), lub z uprawnień z tytułu rękojmi u sprzedawcy. Uprawnienia gwarancyjne i wynikające z rękojmi sa od siebie niezależne.
 3. Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.
 4. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać na adres: poczta@biuro-system.com.pl
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • numer zamówienia
  • dane Klienta
  • nazwę uszkodzonego towaru
  • opis uszkodzenia
  • jeśli to możliwe zdjęcia obrazujące uszkodzenie
  • jeśli to możliwe protokół szkody spisany z kurierem
 6. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem mailow w celu ustalenia kolejnych kroków postępowania reklamacyjnego.
 7. Przesyłki zwrotne wysyłane na koszt medyczne-meble.com.pl, bądź bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji nie będą odbierane.

Zwroty:

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument (osoba fizyczna nie wykorzystująca zakupionego przedmiotu do dziłalności zarobkowej) ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Jeśli dokonałeś zakupu jako konsument w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zarobkową, to w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: poczta@biuro-system.com.pl, a prześlemy Ci dalsze instrukcje postępowania.
 2. Chęć zwrotu należy zgłosić na adres e-mail: poczta@biuro-system.com.pl
 3. Koszt zwrotu towaru pokrywa Klient.
 4. Sklep medyczne-meble.com.pl dokona weryfikacji stanu zwracanego przedmiotu, a nastepnie w ciągu 7 dni roboczych i dokona zwrotu należności na rachunek wskazany przez Klienta.
 5. Konsumeny ponosi odpowiedzialność finansową za zmniejszenie wartości przedmiotu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego przedmiotu. W takim przypadku wartość zwracanej kwoty zostanie pomniejszona proporcjonalnie do zużycia.

Ochrona danych osobowych:

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie medyczne-meble.com.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. .
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:  realizacji umowy lub jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.medyczne-meble.com.pl
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Za zgodą Klienta (potwierdzoną zaznaczeniem odpowiednich znaczników) dane (adres email) mogą zostać przekazane do firm zewnętrznych w celu przesłania ankiety na temat satysfakcji z poziomu obsługi.
 6. W przypadku wyboru usług podmiotów zewnętrznych (płatności on-line) dane Klientów w niezbędnym, minimalnym stopniu są przekazywane w celu realizacji wybranych świadczeń.
 7. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Ochrona danych osobowych.

Postanowienia końcowe:

 1. Towary prezentowane na stronie multi-meble nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.